Todella hyvä päätös aloittaa uusi vuosi on tehdä itselleen valmiiksi edunvalvontavaltuutus. Jotkut ovatkin jo ennättäneet aikaisempina vuosina tehdä edunvalvontavaltakirjan. Toiset taas miettivät sen tekemistä lähiaikoina. Mikäli olet jo laatinut edunvalvontavaltakirjasi, suosittelen sinua lukemaan tämän kirjoituksen ja vertaamaan omaa edunvalvontavaltakirjaasi tämän tekstin esimerkkeihin.

Monet edunvalvontavaltakirjat saattavat sisältää puutteellisuuksia ja joissain tapauksissa virhe voi johtaa koko valtakirjan pätemättömyyteen tai ylimääräiseen byrokratiaan ja odottamattomiin kustannuksiin läheisillesi.

Ohessa tyypillisimpiä virheitä yleisyysjärjestyksessä. Eli jos olet jo tehnyt edunvalvontavaltakirjan, tarkasta että se on pätevät ja asianmukainen. Jos taas suunnittelet sen tekemistä, vältä nämä sudenkuopat.

 

1. Todistajien esteellisyys

Edunvalvontavaltakirjaan tarvitaan kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Mikäli edunvalvontavaltakirjan todistajana toimii esteellinen henkilö, edunvalvontavaltakirja on lain mukaan pätemätön. Lukuisat suomalaiset ovat erehdyksessä käyttäneet todistajana lähipiiristään esteellisiä henkilöitä, jolloin valtakirja on täysin pätemätön.

Esteettömiä todistajia ovat henkilöt, jotka ovat valtuutukseen mainittuihin henkilöihin nähden täysn ulkopuolisia henkilöitä. Esimerkiksi naapurit, tuttavat tai lakimiehet, jotka eivät ole valtuuttajalle sukua ovat usein käytettyjä todistajia. Monesti käytännössä todistajana toimivat usein ne lakiasiantuntijat, jotka tekevät edunvalvontavaltuutuksen laadinnan sinulle.

Edunvalvontavaltuutuksen todistamista koskevaan lainkohtaan voit tutustua tästä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648#a648-2007 (lain 8 §)

Virhe voidaan korjata ainoastaan tekemällä uusi edunvalvontavaltakirja, jonka todistavat esteettömät henkilöt.

Oikeanlainen todistuslausuma kuuluu näin:

TODISTUSLAUSUMA 
Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Ville Valtuuttaja, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Ville Valtuuttaja on tehnyt valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt ymmärtämään sen merkityksen.

Helsingissä  2.1.2020

Tuula Rainto                      Santeri Valkamo
Lakimies                             Lakimiesharjoittelija
Helsinki                               Helsinki

2. Valtuutetun sijaisten kirjaaminen

Edunvalvontavaltuutetuksi on tärkeätä valita itselle erityisen luotettu henkilö. Luotettu henkilö voi olla esimerkiksi oma puoliso, lapsi tai muu läheinen. Valtuutetulle on tärkeätä valita myös sijaisia siltä varalta, että valtuutettu ei itse pysty hoitamaan valtakirjan tekijän asioita. Valtuutettu voi itse menettää toimintakykynsä etenevän muistisairauden takia, tai valtuuttaja ja valtuutettu voivat molemmat olla vaikkapa samassa onnettomuudessa ja loukkaantua vakavasti.

Pahimmassa tapauksessa valtakirjaan ei ole nimetty ollenkaan sijaisia. Sijaiset on valittava itse etukäteen, jos haluat välttää edunvalvonnan tilanteessa, jossa valtuutettu ei pysty hoitamaan asioitasi.

Tavalliset suomalaiset ja myös useat asiantuntijat ovat hyödyntäneet valtakirjan laadinnassa Oikeusministeriön esimerkkivaltakirjaa. Esimerkkivaltakirjassa ei valitettavasti ole ollut ollenkaanmainintaa sijaisista. Ohessa on kuva oikeusministeriön valtakirjasta:

kuva1

Tällä pohjalla laadittu valtakirja ei ole riittävä, jos haluat valtakirjaasi myös sijaisia! Sijaisten kirjaamisessa on ollut myös terminologisia haasteita. Tärkeätä on pitää huoli, että sinulla on sekä toissijaisia valtuutettuja että varavaltuutettuja! Seuraavanlainen valtakirja on siis puutteellinen:

kuva2

Puutteellisuus johtuu siitä, että varavaltuutettu voi lain mukaan hoitaa valtuutetun tehtäviä vainvaltuutetun tilapäisen esteellisyyden takia.

Pahimmassa tapauksessa sijaisia ei ole ollenkaan, tai valtakirjan laatija ei ole ymmärtänyt, mikä on toissijaisen valtuutetun ja varavaltuutetun käsitteiden ero. Toissijainen valtuutettu, eli pysyväsijainen puuttuu erityisesti niistä valtakirjoista, jotka on laadittu vuosina 2007-2015. Valtuutetun pysyvän esteellisyyden takia valtakirjassa tulee olla myös toissijainen valtuutettu.

Oikeanlainen kirjaus on esimerkiksi seuraavanlainen:

kuva3

3. Kiinteistöjä koskeva erityissääntö

Edunvalvontavaltakirjan tekijän asuttama omakotitalo tai kesämökki jää käyttämättömäksi, jos hänen toimintakyky heikkenee niin paljon, että elämä jatkuu laitoshoidossa. Edunvalvontavaltuutetulla on lain mukaan oikeus myös myydä tällainen valtuuttajan omistama kiinteistö, jos valtakirjassa on tästä erikseen maininta.

Lain erityissäännön mukaan kiinteistöjen luovuttamiseen ja panttaamiseen tarvitaan oma ehto. Valtakirjassa riittää yleismääräys asiasta eli kiinteistöjä ei tarvitse yksilöidä. riittää. Jos sinulla on kiinteistö, esimerkiksi seuraavanlainen ehto on riittävä:

”Kiinteistöjä koskevat asiat:
Valtuutettu on tämän valtakirjan nojalla muun ohella oikeutettu myymään tai muuten luovuttamaan omistamiani kiinteistöjä. Valtuutettu on myös oikeutettu hakemaan kiinnityksiä tai perustamaan panttioikeuksia omistamiin kiinteistöihin.”

Kiinteistöä koskevan ehdon puuttuminen johtaa kiinteistöä koskevien oikeustoimien osalta ylimääräiseen edunvalvojan määräämiseen ja lupaprosessiin käräjäoikeudessa. Ongelman aiheuttajana on ollut se seikka, että edellä esitellystä Oikeusministeriön esimerkkilomakkeesta puuttui huomio kiinteistöjä koskevan erityissäännöksen tärkeydestä. Vain 10 %:ssa edunvalvontavaltuutuksessa on maininta kiinteistöistä. Vähäinen mainintojen määrä johtunee tiedon puutteesta, eikä siitä, että vain 10 %:lla suomalaisista on omistuksessaan kiinteää omaisuutta eli omakotitalo, kesämökki, metsää tai peltoa.

 

4. Edunvalvontavaltuutetun valvonta

Edunvalvontavaltuutus perustuu valtuuttajan ja valtuutettujen väliseen luottamukseen, eikä useimmissa tilanteissa haluta säännöllistä tilivalvontaa ja vuositilivelvollisuutta. Edunvalvontavaltakirjan keskeinen tavoite on välttää holhoustoimilain mukaisesta edunvalvonnasta aiheutuva byrokratia ja valvonta.

Valtuutettua valvotaan erittäin tarkasti – lähes kuitti kohtaisesti- mikäli et ole tehnyt valvontaa vapauttavaa ehtoa edunvalvontavaltuutukseen. Eli lähtökohtaisesti viranomaiset ja valtio valvovat erittäin tarkasti ja jopa byrokraattisesti edunvalvojaasi. Kyseinen valvontaa lisäävä ehto löytyi Muistiliiton vanhasta mallipohjasta, joka on yksi syy sille, minkä takia liian usealla suomalaisella on valvontaa lisäävä eikä vapauttava ehto valtakirjassaan.

Tämä valvontaan liittyvä ehto on tarkoituksenmukainen vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, joten jos sinulla on ajatus siitä, miten toivot tai et toivo edunvalvojaasi valvottavan käänny asiantuntijasi puoleen. Erityisesti jos et halua läheisillesi tarkkaa valtion viranomaisen valvontaa!

 

5. Perheen sisäiset oikeustoimet

Edunvalvontavaltakirjoissa on harvoin valtuuttajaan ja valtuutettuihin nähden täysin ulkopuolista henkilöä, joka voisi hoitaa lähipiirin sisäisiä oikeustoimia. Edunvalvontavaltuutettu ei luonnollisesti voi edustaa valtuuttajaa asiassa, jossa vastapuolena on omaan lähipiiriin kuuluva henkilö.

Perheen sisäisiä oikeustoimia, joihin esteellisyyskysymykset liittyvät ovat esim:

  • toisen puolison kuoleman jälkeen tehty perinnönjako
  • omaisuuden, kuten auton tai asunnon myyminen omille lapsille tai lapsenlapsille

Perheen sisäisiä oikeustoimia varten tarvitaan lähipiirin ulkopuolinen valtuutettu. Pääsääntöisesti läheisin henkilö, joka voi toimia perheen ulkopuolisena valtuutettuna on esimerkiksi valtuuttajan sisaren tytär, joka toimisi vastapuolena serkuilleen.

 

6. Nykyiset tiukat salassapitosäännökset

Edunvalvontavaltuutuslain, viranomaisten ja pankkien tiukat salassapitosäännökset aiheuttavat ristiriitoja valtuuttajan läheisten välille, ellei valtakirjan laatimisvaiheessa ole erikseen annettu tiedonsaantioikeuksia valtuuttajan kaikille läheisille.

Kannattaa valtuuttaa läheisille tiedonsaantimahdollisuus sekä taloudellisten asioiden hoitoon liittyviin asioihin että terveyteen koskeviin tietoihin.

 

Löytyikö sudenkuoppia?

Jos löysit, niin ei hätää! Ehdit vielä korjaamaan ongelman ja laatimaan uuden edunvalvontavaltakirjan!

Asiantuntijat voivat myös lähteä mukaan talkoisiin, ja tarkastaa jokaisen laatimansa edunvalvontavaltakirjan virheiden varalta. Kukaan ei ole laatinut asiakkaalleen tahallisesti kehnoa edunvalvontavaltuutusta. Jos olet laatinut puutteellisen valtakirjan asiantuntijan luona, ota yhteyttä asiantuntijaasi, joka varmasti korjaa virheensä.

Jos olet itse laatinut edunvalvontavaltuutuksen, voit korjata virheesi tämän artikkelin ohjeiden avulla.

Näemme viikoittain puutteellisia valtuutuksia. Ongelmat ovat syntyneet tiedonpuutteesta ja vakiomalleissa olleista sudenkuopista. Ainakin Oikeusministeriö ja Muistiliitto ovat tarttuneet asiaan ja poistaneet omat vanhentuneet vakiomallinsa omilta internetsivuiltaan.

Ongelmat ovat vielä oletettavasti hyvinkin korjattavissa, mikäli olet lukenut tätä tekstiä tähän saakka!

Ohessa vielä sinulle linkki Edunvalvonta oppaaseen!

Lataa tästä ilmainen edunvalvontaoppaamme:     Opas Edunvalvontavaltakirjasta

Share This