Kohtuprotsess Soomes

05.10.2023

Kohtuprotsess Soomes

Asja käsitlemist kohtus nimetatakse kohtumenetluseks. Üldkohtutes käsitletavad juhtumid on kas tsiviil- või kriminaalasjad. Tsiviilasja kohtumenetluses lahendatakse kahe poolevahelised õiguslikud vaidlused, mis võivad olla näiteks isiku nõue teiselt isikult kahju hüvitamiseks.

 

Kriminaalasja kohtumenetluses on pooled süüdistaja ja kuriteo kahtlustatav isik. Kohus otsustab, kas kuriteo kahtlustatav on süüdi selles kuriteos, millele teda süüdistatakse, ja määrab kuriteo eest karistuse või vabastab isiku süüdistusest. Kohtumenetluses on ka kuriteo ohver oma nõuetega.

Tsiviilasja kohtumenetlus

Tsiviilasjas on tegemist eraisikute või ettevõtete vaheliste erimeelsuste lahendamisega. Kui isikul on seaduse alusel õigus nõuda teiselt isikult mingit täitmist, millele see isik ei nõustu vabatahtlikult vastama, võib ta viia asja kohtusse otsustamiseks. Nõue võib olla seotud näiteks võla tasumisega, lepingurikkumisega, kahju hüvitamisega või põhjendamatu kasu tagastamisega.

Asja menetlus algab siis, kui nõude esitaja ehk hageja esitab kohtu kantseleisse kirjaliku hagiavalduse. Selles tuleb muu hulgas selgitada, mida nõutakse ja kellelt ning põhjendada nõuded. Hagiobjekti isikule ehk kostjale toimetab kohus kas posti teel või kohtutäituri vahendusel kohtukutse.

Kostjat palutakse vastata kirjalikult kohtukutsele kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. Vastuses peab kostja teatama, kas ta tunnustab või vaidlustab hagiavalduses esitatud nõuded. Kui kostja vaidlustab nõuded, kas osaliselt või täielikult, peab ta esitama vaidlustamise alused ning teatama tõendid, millega ta kavatseb asja tõendada.

Kui kostja ei vasta kohtukutsele, lahendatakse asi tavaliselt hageja nõuete kohaselt ühepoolsel otsusel, mis tähendab, et menetlus lõpeb sellega. See juhtub tegelikult enamus tsiviilasjade puhul.

Kui kostja oma vastuses vaidlustab tema vastu esitatud nõuded, muutub asi vaidlustatuks ja kohtumenetlus jätkub. Menetluse käigus kuulub kohtunikule ka lepitusvõimaluse uurimine. Kui pooled saavutavad leppimise, võib kohus selle kinnitada. Kui leppimist ei saavutata, otsustab kohus lõpuks asja nende tõendite põhjal, mida pooled on esitanud. Tsiviilasjas ei mõisteta kedagi karistuseks süüdi, vaid kohus otsustab, mis on seaduse kohaselt õiglane tulemus.

Amos õigusbüroo ja kohtumenetlused

Meil on üle 20 aasta kogemusi kohtumenetluste valdkonnas.

Meie eesmärk konfliktide lahendamisel on leida klientide jaoks mõistlikum lahendus. Samuti võib kaaluda lepitusprotsessi kasutamist. Optimaalse tulemuse saavutamiseks on vajalik klientide huvide järjekindel esindamine ning põhjalik tutvumine juhtumi eripäradega ja faktidega. Vaidluste lahendamise võimalusteks on kohtumenetlus kohtutes ja alternatiivsed meetodid, nagu vahekohtumenetlus ja eriline lepitusmenetlus.

Kui teid ähvardab kohtumenetlus, on mõistlik kaasata kompetentne jurist. Saate alati helistada meile esimese kõne tasuta

Helista meile +358 10 299 5090

Meie hinnakirjaga saate tutvuda siit

Artikli koostas advokaat Tuula Rainto. [email protected]