Yrityksille

Sopimukset

Suomessa vallitsee pääsääntöisesti sopimusvapaus ja sopimuksen sitovuus sopimusosapuolten välillä.

Hyvin valmisteltu sopimus on onnistuneen liikesuhteen perusta. Tällainen sopimus varmistaa sen sitovuuden, selkeäsanaisuuden ja sopimusrikkomustapauksessa oikeuden suoritukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen. Lakimiehemme neuvottelevat, valmistelevat ja laativat laajasti sopimuksia, kuten:

 • yrityskaupan sopimukset
 • osakassopimukset
 • salassapito- ja kilpailukieltosopimukset
 • irtaimen kauppaan liittyvät useat sopimustyypit
 • yritystä kohtaavien erimielisyyksien sovintosopimukset
 • velaksi antoon liittyvät sopimukset ja sitoumukset kuten velkakirjat, takaussitoumukset, panttaussitoumukset
 • kiinteistö- ja asuntokauppasopimukset
 • vuokrasopimukset
 • työsopimukset
Kauppakirjat

Kun tavara vaihtaa omistajaa, ostajan ja myyjän on syytä tehdä aina kirjallinen sopimus, josta kaupan ehdot selviävät. Lisäksi esimerkiksi kiinteistön kaupan osalta laki asettaa tiukkoja ehtoja kauppakirjan muodolle. Muotovaatimusten on täytyttävä, jotta kauppa olisi pätevä. Erilaisissa kauppakirjoissa tulee ottaa huomioon erilaisia asioita. Huolellisesti laadittu kauppakirja on aina sekä ostajan että myyjän etu.

Avustamme yritysasiakkaitamme tarkoituksenmukaisten kauppakirjojen laadinnassa.

Tietosuoja-asiat

Lähes kaikki yritykset joutuvat toiminnassaan käsittelemään asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä henkilötietoja. Vuonna 2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa yritykselle velvoitteita muun muassa sen suhteen, milloin henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä sekä mitä velvollisuuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Henkilötietojen käsittely on laaja kokonaisuus ja tietosuojan merkitys kasvaa digitalisoituvassa maailmassa jatkuvasti.

Avustamme yritysasiakkaitamme tietosuojakäytäntöjen sekä tarvittavan tietosuojadokumentaation laadinnassa.

Työoikeus

Avustamme yritysasiakkaitamme työnantajaa velvoittavien työoikeudellisten normien soveltamisessa ja tulkitsemisessa. Työnantajaa velvoittavia työsuhteisiin liittyviä keskeisiä säädöksiä on muun muassa työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Lisäksi useimmilla työpaikoilla noudetaan työehtosopimuksia joko normaalisitovina tai yleissitovina. Työehtosopimuksissa sovitaan esimerkiksi alan palkoista ja muista työsuhteen ehdoista.

Avustamme yritysasiakkaitamme mm:

 • organisaatiomuutoksissa
 • työsuhteiden päättymisiin liittyvissä asioissa
 • YT-lain mukaisissa menettelyissä
 • työsopimusten laadinnassa,
 • yhdenvertaisuuslain noudattamisessa
 • työsyrjintään liittyvissä arvioissa
 • irtisanomisissa sekä työsuhteiden purkamisissa
Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Asiakasyritys saa kauttamme palvelun yrityksen oikeudellista tietämystä vaativiin tilanteisiin.

Avustamme yritysasiakkaitamme:

 • yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, esim. hallituksen vastuut ja yhtiökokouksin liittyvät kysymykset
 • optio-oikeudet
 • sopimusten laadinnassa, tarkastamisessa ja tulkinnoissa eri tilanteissa
 • riitatilanteiden ratkomisessa yhtiön edun mukaisesti
 • työoikeudellisissa kysymyksissä
 • tekijänoikeus ym. immateriaalioikeuden alaan kuuluvissa kysymyksissä
 • kauppaneuvotteluissa
 • yritysjärjestelyissä, joissa yrityksen omistuspohja muuttuu
 • osakassopimuksissa
Yritystukien hakeminen

Olemme menestyksekkääsi avustaneet asiakasyrityksiä hakemaan erilaisia Business Finlandin ja ELY-keskusten tukia liittyen yritysten kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä innovaatioihin.

Osana liikejuridiikkaan liittyvien toimeksiantojen hoitoa on ennakoida yrityksen riskienhallinta oikeudellisissa vastuukysymyksissä. Vastuiden syntyminen ja huomioonottaminen tulisi kuulua päivittäiseen liiketoimintaan. Ennakoimalla oikeudelliset riskit minimoit mahdolliset oikeusriidat sekä saat neuvoja, joilla on taloudellista painoarvoa.

Tuotamme asiakasyrityksellemme ammattitaitoiset oikeudelliset palvelut kustannustehokkaasti siinä laajuudessa kun se on tarkoituksenmukaista. Usein kysymyksesi ratkeaa lyhyellä neuvonpidolla ja sähköpostikirjeenvaihdolla. Kustannukset pysyvät kurissa.

Voit aina soittaa konsultaatiopuhelun veloituksetta.

Veloitamme 285€/h + alv.