Kenellä on oikeus lakiosaan?

20.11.2023

Lakiosaa voivat vaatia rintaperilliset. Rintaperillisiä ovat kuolleen henkilön suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset. Mikäli perittävällä on lapsia, nämä ovat hänen rintaperillisiään. Mikäli lapset ovat kuolleet, rintaperillisiä ovat heidän lapsensa.

Rintaperillisiä ovat siis lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.

Rintaperilliselle kuuluu perintöosa ja vähintään lakiosa

Rintaperilliselle kuuluu lain mukaan perintöosa, joka on perittävä omaisuus jaettuna rintaperillisten lukumäärällä. Jos rintaperillisiä on kaksi, osuudeksi tulee 1/2. Jos kuolleen henkilön omaisuus on hänen testamentilla kuitenkin määrätty jollekulle muulle henkilölle, on rintaperillinen joka tapauksessa oikeutettu samaan lakiosan perinnöstä. Lakiosa on puolet perintöosasta eli jos rintaperillisiä oli kaksi, lakiosa on 1/4 perittävästä omaisuudesta.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Lakiosa turvaa rintaperillisen asemaa

Lakiosa on siis lainsäätäjän puolesta rintaperilliselle turvattu osuus kuolleen henkilön jäämistöstä.

Lakiosaa täytyy vaatia

Lakiosan saaminen edellyttää, että rintaperillinen tekee testamentin saajalle todisteellisen kirjallisen lakiosailmoituksen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi perunkirjoituksen yhteydessä.

Miten lakiosa lasketaan?

Rintaperillinen voi vaatia, että lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon perittävän antamat ennakkoperinnöt ja tietyt lahjat. Tällaisiksi lahjoiksi katsotaan sellaiset perittävän eläessään antamat omaisuuserät, jotka voidaan tarkoituksensa puolesta rinnastaa testamenttiin. Mukaan lasketaan myös suosiolahjat, joilla pyritään suosimaan lahjan saajaa lakiosaan oikeutetun perillisen vahingoksi. Ennakkoperinnöt ja lahjat arvostetaan luovutushetken arvoon eli jäämistöä ei pyritä palauttamaan sellaiseksi kuin se olisi ilman luovutuksia, vaan aika ja inflaatio voivat heikentää arvoa. Jos jäämistöstä ei voida luovuttaa lakiosan osuutta, voivat ennakkoluovutusten saajat joutua palauttamaan saamaansa omaisuutta täydentääkseen rintaperillisen lakiosaa. Tällöin rintaperillinen voi vaatia lakiosansa täydennystä.

Perinnöttömäksi tekeminen

Lakiosan saamiseen on tietty poikkeus. Rintaperillinen voidaan testamenttimääräyksellä kuitenkin tietyin edellytyksin tehdä perinnöttömäksi, jolloin hänellä ei ole oikeutta edes lakiosaansa. Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on “tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä”, tai jos perillinen “jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää”. Asia on tuotava esiin testamentissa ja samalla kerrottava mainittava määräyksen peruste. Peruste on myös pystyttävä näyttämään toteen.

Artikkelin kirjoitti Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Keskinäinen hallintaoikeustestamentti ja lakiosa
Oikeus lakiosaan – Perinnön lakiosa

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090