Mitä tarkoittaa työntekijän lojaliteettivelvoite?

06.10.2023

Työntekijällä on lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan

Mitä lojaliteettivelvoite tarkoittaa?

Usein huomaa unohtuvan, että kuten työnantajalla on velvollisuus muun muassa huolehtia työntekijän työturvallisuudesta ja palkanmaksusta, myös työntekijällä on velvollisuuksia työnantajaansa kohtaan. Eräs näistä suoraan työsopimuslaista työntekijälle tulevista velvollisuuksista tunnetaan nimellä lojaliteettivelvoite.

Työntekijän velvollisuudet

Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen määräyksiä, joita työnantaja antaa työn suorittamisesta. Työntekijän velvollisuutena on siis työnantajan työnjohto-oikeuden noudattamien.

Työntekijän lojaliteettivelvoite edellyttää, että työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän tulisi siis toimia työnantajan edun mukaisesti. Hän ei saa toiminnallaan aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa. Lojaliteettivelvollisuuden laajuuden voidaan katsoa olevan sitä suurempi, mitä korkeammassa asemassa työntekijä työskentelee.

Työntekijällä on lain mukaan velvollisuus noudattaa työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikan muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Lisäksi työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Työntekijän vapaa-aika ja sosiaalinen media

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että lojaliteettivelvoite ulottuu myös vapaa-aikaan tai tilanteeseen, että työntekijä olisi lomautettuna. Tietyissä määrin se voi rajoittaa jopa perustuslakiin kirjattua sananvapautta. Viime vuosina onkin nähty työoikeudellisia riitoja siitä, mitä työntekijä voi tai ei voi kertoa sosiaalisessa mediassa.

Työntekijän kilpaileva toiminta

Työsopimuslaki kieltää työntekijää harjoittamasta kilpailevaa toimintaa työnantajan toiminnan kanssa. Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Työnantajan liikesalaisuudet

Työntekijällä on velvollisuus pitää salassa työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet. Tällöin työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista ulkopuoliselle työnantajan liikesalaisuuksia. Tällaisia liike- ja ammattisalaisuuksia voivat olla esimerkiksi työnantajan taloudelliset tai tekniset tiedot sekä asiakastiedot. Pääsääntöisesti salassapitovelvollisuus on voimassa ainoastaan työsuhteen kestoaikana, mutta tietyin edellytyksin myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Mitä seuraa lojaliteettivelvoitteen rikkomisesta?

Mikäli työntekijä rikkoo lojaliteettivelvoitetta, on työnantajalla oikeus antaa rikkomuksesta varoitus. Mikäli varoituksia samasta asiasta on upeampia, saattaa työnantajalla olla oikeus irtisanoa työsuhde. Työntekijä saattaa joutua myös vahingonkorvausvastuuseen rikkomuksestaan.

Artikkelin kirjoitti Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Artikkelia on päivitetty 6.10.2023

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Työoikeus ja HR-asiat
Työsopimuksen irtisanominen henkilöön liittyvistä syistä
Mitä tarkoittaa koeaika työsuhteessa?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090