Eroon yhteisomistuksesta

31.05.2023

Yhteisomistussuhteesta on kyse, kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä esimerkiksi kiinteistön, asunnon, esineen tai eläimen.

 Yhteisomistajilla saattaa olla kiistaa siitä, kuka milloinkin saa käyttää kohdetta, miten käyttövuorot jaetaan, kuka päättää mahdollisista huolloista ja korjauksista tai kuka vastaa ylläpito- tai korjauskustannuksista.

Yleisiä periaatteita yhteisomistussuhteesta

Yleensä yhteisomistus on määräosaista. Määräosainen yhteisomistus tarkoittaa sitä, että jokainen yhteisomistaja omistaa tietyn määräosan yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin kun puolisot omistavat yhdessä kiinteistön esimerkiksi ½ määräosan kumpikin osapuoli..

Yhteisomistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista

Yhteisomistuslain 2 §:n mukaan yhteisomistajien osuudet ovat keskenään samansuuruiset, jollei muuta näytetä.

Yhteisomistajalla on oikeus toisia yhteisomistajia kuulematta luovuttaa osuutensa, hakea siihen kiinnityksiä tai panttioikeuksia ja muutenkin määrätä osuudestaan. Lisäksi hänellä on oikeus käyttää yhteistä esinettä hyväkseen sellaisella tavalla, että hänen toimenpiteensä eivät loukkaa toisten yhteisomistajien vastaavia oikeuksia.

Yhteisomistajalla ei ole oikeutta vaatia korvausta toiselta yhteisomistajalta, jos hän käyttää vaikkapa kesämökkiä vähemmän kuin toinen yhteisomistaja, ellei tällaisesta korvauksesta ole yhdessä erikseen sovittu.

Pääsääntöisesti jos yhteisomistuksen kohde halutaan myydä, tarvitaan siihen kaikkien yhteisomistajien suostumus.

Yhteisomistuksen kohteeseen kohdistuvista maksuista ja veroista (esimerkiksi vakuutukset) vastaavat yhteisomistajat heidän osuuksiensa mukaisesti. Tästä periaatteesta voidaan sopimuksella poiketa.

Sopimus yhteisomistuksesta

Sopimus kannattaa tehdä heti yhteisomistussuhteen alkuvaiheessa, jolloin erimielisyyksiä ei ole syntynyt. Jälkikäteen on todella hankalaa päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen ehdoista. Sopimuksessa kannattaa sopia ainakin päätöksenteosta liittyen yhteisesti omistettuun esineeseen. Kannattaa sopia kustannusten jaosta, käyttövuoroista ja siitä miten aikanaan yhteisomistussuhde tullaan purkamaan. Sopimuksessa kannattaa sopia myös siitä, miten laskujen maksut hoidetaan.

Uskotun miehen määrääminen

Mikäli yhteisesti omistetun esineen hoidosta ei päästä yhteisymmärrykseen, on yhteisomistajalla oikeus hakea oikeudelta uskotun miehen määräämistä hoitamaan yhteistä esinettä ja sen hallintoa omistajien yhteiseksi hyväksi. 

Tällöin oikeus varaa niille yhteisomistajille, jotka eivät ole hakemukseen yhtyneet, tilaisuuden lausua siitä mielipiteensä. Mikäli päteviä perusteita uskotun miehen määräämiseksi on, oikeus määrää uskotun miehen joko määräajaksi tai toistaiseksi hoitamaan tehtävää. Tämä on maksullista toimintaa.

Miten yhteisomistussuhteesta voi päästä eroon?

Omistusosuuden myynti

Jokainen yhteisomistajista voi myydä omistamansa määräosan omaisuudesta silloin on kyse kaupasta. Oman osuutensa voi myydä  muille yhteisomistajille tai ulkopuoliselle.

Kiinteistön halkominen

Halkomisessa kiinteistö jaetaan osakkaiden kesken heidän omistamiensa osuuksien mukaisesti uusiksi pienemmiksi kiinteistöiksi. Halkomista voi hakea yksikin yhteisomistaja, eikä halkomisen suorittamiseen tarvita kaikkien omistajien suostumusta. Halkomista haetaan Maanmittauslaitokselta.

Jakosopimus

Kiinteistön yhteisomistajat voivat keskenään tehdä sopimuksen, jossa he sopivat kiinteistön jakamisesta ts. sopivat minkä alueen kiinteistöstä kukin saa. Jakosopimus tehdään kirjallisesti ja sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa kaupanvahvistajan on läsnä ja vahvistaa jakosopimuksen. Jakosopimuksen jälkeen kukin yhteisomistaja hakee itsenäisesti lainhuutoa saamaansa alueeseen. Lainhuudon myöntämisen jälkeen aloitetaan lohkominen, jossa muodostetaan sopijapuolille sopimuksen mukaiset uudet kiinteistöt.

Yhteisomistussuhteen purkaminen

Mikäli kukaan ei ole halukas ostamaan osuutta yhteisesti omistettuun esineeseen ja sen jakaminen ei ole mahdollista on yhteisomistussuhteen purkaminen ainoa keino päästä eroon omistuksestaan.  Tällöin tuomioistuin voi yhteisomistajan vaatimuksesta ja muita yhteisomistajia kuultuaan määrätä esineen myytäväksi. Oikeuden tulee tarvittaessa määrätä uskottu mies hoitamaan omaisuuden myymistä ja huolehtimaan kauppahinnan jakamisesta.

Artikkelin kirjoitti Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Huomioi nämä tehdessäsi lahjakirjaa
Pesänselvittäjän hakeminen kuolinpesään

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090