Perinnönjaon oikaisu

29.11.2023

Perinnönjaon oikaisua koskeva perintökaaren sääntely on verrattain uutta monilta osin vanhantavassa perimyslaissamme. Perinnönjaon oikaisu on ollut mahdollista 1.1.2016 lukien alusta lähtien ja perintökaareen on otettu uusi perinnönjaon oikaisua koskeva 23 a luku. Uuden sääntelyn myötä oikeustila on selkeytynyt ja näin ollen väärin toimitettu perinnönjako ei muodostu välttämättä lopulliseksi. Tässä kirjoituksessa tarkastelen tilanteita, joissa jo toimitettua perinnönjakoa voidaan oikaista sekä perinnönjaon oikaisua koskevaa menettelyä.

Milloin perinnönjakoa voidaan oikaista?

Perinnönjaon oikaisua koskevaa sääntelyä sovelletaan tilanteissa, joissa perillisen tai yleistestamentinsaajan saajan oikeus perintöön on aiemmin toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu tai lapsen ja vanhemman välinen suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen ja kuolinpesään tulee tämän vuoksi uusi perillinen.

Käytännössä lienee niin, että yksi yleisimmistä perinnönjaon oikaisuun johtavista tilanteista on vainajan laatiman testamentin paljastuminen vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen. Vainajan lakimääräiset perilliset saadaan huolellisesti toimitetun perunkirjoituksen yhteydessä pääsääntöisesti kyllä selvitettyä. Koska Suomessa ei ole olemassa erillistä testamenttirekisteriä ja testamenttien säilytyskäytännöt vaihtelevat suuresti – osa tallettaa testamentin pankin tallelokeroon, osa kodin muiden paperien joukkoon – testamentin paljastuminen vasta toimitetun perinnönjaon jälkeen ei ole täysin poikkeuksellinen tilanne.

Perinnönjaossa sivuutetulla perillisellä tai testamentinsaajalla on kymmenen vuoden ajan vainajan kuolemasta aikaa saattaa testamentissa tarkoitettu oikeutensa voimaan. Mikäli vainajan kuolemasta on kulunut yli kymmenen vuotta, ja perinnönjako on jo toimitettu, ei perinnönjaon oikaisu ole enää mahdollista.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Perinnönjaon oikaisua koskeva menettely

Perinnönjaon oikaisua varten on toimitettava uusi perinnönjako. Sääntelyn pääperiaatteena on, että oikaisua varten perintönä tai testamentilla saatu omaisuus on palautettava kuolinpesään perinnönjaon oikaisua varten (ns. reaalinen palautusvastuu) tai jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voi palautusvelvollinen vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuuden arvoa (ns. arvomääräinen palautusvastuu). Laissa on sääntelyä niiden tilanteiden varalle, joissa palautettava omaisuus ei enää ole tallella tai muuten palautettavissa tai palautettavan omaisuuden arvo on alentunut merkittävästi. Lähtökohtana on, että kadonneen omaisuuden arvo on korvattava, kun taas vahingoittuneen omaisuuden osalta on korvattava arvon alentuminen.

On hyvin mahdollista, että perinnönjaon oikaisu tulee kyseeseen esimerkiksi vasta pitkän ajan kuluttua alkuperäisestä perinnönjaosta, jolloin lain mukainen palautusvastuu voi muodostua kohtuuttomaksi ja palautusvastuuta voidaan sovitella. Sovittelua harkittaessa on otettava huomioon, onko palautusvelvollinen tiennyt tai olisiko hänen tullut tietää oikaisua vaativan oikeudesta jäämistön, omaisuuden saamisesta palautusvaatimuksen esittämiseen kuluva aika, palautusvelvollisen ja oikaisua vaativan taloudelliset olosuhteet ja palautusvelvollisuuden vaikutukset heidän toimeentuloonsa sekä muut näihin verrattavat seikat. Sovittelun piiriin kuuluvat tilanteet voivat näin olla moninaisia ja vaatia laajaa kokonaisharkintaa tilanteesta.

Kuten tavanomaisesta perinnönjaosta, myös omaisuuden palauttamisesta ja perinnönjaon oikaisuista voidaan ja usein kannattaakin sopia perillisten ja testamentinsaajien kesken. Perinnönjaon oikaisuun sovelletaan tavanomaisen perinnönjaon menettelysääntöjä. Jos syystä tai toisesta sopimukseen omaisuuden palauttamisesta ja perinnönjaon oikaisun sisällöstä ei päästä, kuolinpesään on mahdollista hakea pesänselvittäjää ja -jakajaa.

Lopuksi

Perinnönjaon oikaisua koskevat tilanteet voivat olla hyvin monimutkaisia ja aiheuttaa monenlaisia tunteita. Palautusvelvollisen näkökulmasta perinnönjaossa saadun omaisuuden palauttaminen voi tuntua kohtuuttomalta, kun taas perinnönjaossa sivuutetun osakkaan intressissä on saattaa oikeutensa voimaan. Mikäli perinnönjaon oikaisu ajankohtaistuu, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja selvittää prosessin kulku sekä selvityttää oikeudet ja velvollisuudet perinnönjaon oikaisuun liittyen.

Artikkelin kirjoitti lakimies Santeri Valkamo. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perinnönjaon moittiminen
Perinnönjako ja osakkaiden välinen riita      
Perinnönjakokirja