Miten perinnönjako tapahtuu?

12.01.2024

Ennen perinnönjakotoimia on aina toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus on lain mukaan suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinhetkestä. Tietyissä erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää. Perinnönjako voidaan suorittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen. Kaikki kuolinpesän tiedossa olevat velat on täytynyt tulla maksetuksi tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Perunkirjoitus toimitetaan aina ennen perinnönjakoa

Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja, johon on merkittävä muun muassa kuolinpesän osakkaat sekä vainajan kuolinhetken omaisuus, varat ja velat. Perunkirjoituksen pääasiallinen tarkoitus on selvittää ketkä ovat kuolinpesän osakkaita sekä vainajan varallisuuden ja velkojen kartoittaminen. Näin ollen perunkirjoituksella ja perukirjalla on informatiivinen luonne tulevaa perinnönjakoa varten.

Perunkirjoituksesta syntyy Perukirja -niminen asiakirja.

Perinnönjako ja ositus

Mikäli vainaja on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, eikä avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella, tullaan ennen perinnönjako tekemään puolisoiden välillä ositus. Osituksessa puretaan puolisoiden eli vainajan ja lesken välinen aviovarallisuussuhde ja määritellään perittävän osuus avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta sekä avio-oikeudesta vapaa omaisuus. Tästä muodostuu perittävän omaisuus, joka jaetaan perillisille.

Miten perinnönjako käynnistyy?

Perinnönjaon pohjaksi otetaan perukirja. Kun vainajan velat maksettu ja mahdollinen ositus puolison kanssa toimitettu, voidaan perintö jakaa kuolinpesän osakkaille ja testamentin saajille.

Perinnönjako käynnistyy kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta. Kuka tahansa osakkaan asemassa olevista henkilöistä voi vaatia perinnön jakamista. Yhden pesän osakkaan jakovaade riittää siihen, että perinnönjakotoimet tulee aloittaa.

Perinnönjako voidaan toimittaa joko pesän osakkaiden sopimusjakona tai pesänjakajan toimesta toimitusjakona.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Perinnönjaosta on laadittava perinnönjakokirja tai perinnönjakosopimus

Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakokirja tai perinnönjakosopimus, sillä konkreettinen omaisuuden jako suoritetaan jakokirjan tai jakosopimuksen perusteella. Kun perinnön jakamisesta on sovittu ja jakokirja on laadittu, voidaan jakokirjan ilmoittamat jako-osuudet luovuttaa pesän osakkaille. He saavat tällöin omistusoikeuden osuuteensa.

Perinnönjakosopimus tai perinnönjakokirja

Kuolinpesän osakkaat voivat keskenään sopia perinnön jaosta ja laatia perinnönjakosopimuksen tai jakokirjan pyytää asiaa osaavaa lakimiestä laatimaan jakokirjan. Kuolinpesän osakkaat allekirjoittavat jakokirjan. Tämän jälkeen he jakavat konkreettisesti perinnön jakokirjan mukaisesti. Jakokirja tulee lähettää tiedoksi myös verottajalle.

Pesänjakajan toimitusjako mikäli kuolinpesä on riitaisa

Toimitusjako on perinnönjako, jonka suorittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja. Se on pakollinen toimi silloin, kun joku kuolinpesän osakas sitä vaatii tai kun jonkun osakkaan osuus on ulosmitattu pesästä. Pesänjakajan määrää hakemuksen perusteella vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeus. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus hakea toimitusjakoa, mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen perinnönjaosta.

Maksuton lakimieskonsultaatio

Artikkelin laati AsianajajaTuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästäArtikkelia päivitetty 12.1.2024

Mikä on perunkirjoitus?
Uusperheen perintö – kuka perii jos puolisoista vain toisella on lapsia?
Perinnönjako

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090